PRIVACYVERKLARING

PRIVACY-STATEMENT HARTEWERK

In dit privacy-statement wordt beschreven hoe HarteWerk omgaat met persoonsgegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  HarteWerk is in het kader van de AVG verwerkingsverantwoordelijke, en draagt zorg voor een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens van betrokkenen.

HarteWerk is een VOF, die wordt gedreven door Jacobine Brenkman en Hans van de Wijdeven. Voor vragen of opmerkingen omtrent het gebruik van de persoonsgegevens door HarteWerk kunt u contact opnemen via:

Postadres: Boshoverbeek 56 6006 LP Weert
E-mail: info@hartewerk.nu
Telefoon: 06 51 198 465

Met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens werkt HarteWerk in opdracht van arbodiensten / reïntegratiebedrijven / werkgevers.

Arbodiensten en Re-integratiebedrijven:
HarteWerk geeft uitvoering aan 2e spoor re-integratie-trajecten in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en aan re-integratietrajecten t.b.v. het UWV (modulaire re-integratietrajecten, Werkfit-trajecten).

Om aan deze taak invulling te kunnen geven worden de volgende persoonsgegevens verzameld en vastgelegd:

 • NAW-gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres)
 • Geslacht, geboortedatum, burgerservice-nummer
 • Gegevens m.b.t. arbeids- en opleidingsverleden
 • Gegevens m.b.t. verzuimhistorie
 • Gegevens m.b.t. fysieke en psychische belastbaarheid en arbeidsmogelijkheden zoals aangereikt door bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen.
 • Testresultaten (beroepskeuze, competenties, capaciteiten, werkwaarden)

Deze persoonsgegevens zijn essentieel voor een efficiënte en adequate uitvoering van het traject. Zij vormen de basis voor de begeleidingsgesprekken en overige re-integratie-activiteiten.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt in de volgende documenten:

 • Re-integratieplan c.q. intakerapportage
 • CV
 • Gespreksverslagen
 • Tussentijdse rapportages
 • Eindrapportage

Daarnaast worden de NAW-gegevens gebruikt om met betrokkenen contact te onderhouden over de voortgang en planning van het re-integratietraject.

Werkgevers:
HarteWerk geeft uitvoering aan coaching-trajecten en trainingen.
Om aan deze taak invulling te kunnen geven worden de volgende persoonsgegevens verzameld en vastgelegd:

 • NAW-gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres)
 • Geslacht, geboortedatum
 • Persoonlijke informatie van de coachee

De NAW-gegevens worden gebruikt om met betrokkenen contact te onderhouden en afspraken te maken.

De persoonlijke informatie is essentieel voor een efficiënte en adequate uitvoering van het traject en het te behalen resultaat. Zij vormen de basis voor de coachgesprekken en / of training.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt in de volgende documenten:

 • Begeleidend schrijven bij de offerte. In dit document staat de coach of trainingsvraag geformuleerd.
 • Bij een tussentijdse voortgangs-terugkoppeling.
 • Bij de eindevaluatie.

Doel verwerking persoonsgegevens:
HarteWerk verwerkt persoonsgegevens teneinde uitvoering te kunnen geven aan re-integratietrajecten, coaching-consulten en -trajecten en trainingen. Van betrokkenen worden de persoonsgegevens vastgelegd die minimaal nodig zijn om te kunnen communiceren over de planning en voortgang van de activiteiten.

Concreet gaat het hierbij om de NAW-gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres.

Uitwisseling van gegevens:
HarteWerk deelt geen gegevens, inclusief persoongegevens, met anderen, behalve als het gegevens betreft voortvloeiend uit verslaglegging Wet verbetering Poortwachter en het UWV.

Informatie over gegevensverwerking:
HarteWerk informeert betrokkenen in beginsel als zij gegevens van hen gaat verwerken.

Beveiliging persoonsgegevens:
HarteWerk zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens:
HarteWerk bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking en de eisen die de wet hierin stelt (re-integratie en UWV).

Privacy-rechten:
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft een aantal privacy-rechten.

 • Recht op inzage
  Betrokkenen hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als betrokkenen willen weten welke persoonsgegevens HarteWerk van hen verwerkt, dan kan een schriftelijk inzageverzoek worden gedaan. HarteWerk behandelt dit verzoek in beginsel binnen een maand.
 • Recht op rectificatie
  Blijkt dat gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kan een aanvullend verzoek worden gedaan om gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).
 • Recht op vergetelheid
  Betrokkenen kunnen, in een aantal gevallen, aan HarteWerk vragen om hun gegevens te wissen (artikel 17 AVG).
 • Recht op dataportabiliteit
  Betrokkenen kunnen een beroep doen op het recht op dataportabiliteit. In de AVG (artikel 20) heet dit het ‘recht om gegevens over te dragen’. Het houdt in dat betrokkenen HarteWerk kunnen vragen om toezending van hun persoonsgegevens, of om hun gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.
 • Recht op beperking van de verwerking
  Betrokkenen kunnen HarteWerk vragen om het verwerken van hun gegevens te beperken (artikel 18 AVG).
 • Recht van bezwaar
  Betrokkenen hebben het recht aan HarteWerk te vragen hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

Verzoek doen:
Schriftelijke verzoeken kunnen worden gestuurd aan:

HarteWerk
Boshoverbeek 56
6006 LP WEERT