ORGANISATIE

Een organisatie is een systeem, een levend geheel, met een historie, met doelen en bedoelingen, met kwaliteiten en uitdagingen, maar ook met onbewuste dynamieken en belemmerende patronen.

Als mensen op de juiste plek staan, verantwoordelijkheid nemen, zich kunnen ontplooien, talenten kunnen benutten en toegevoegde waarde ervaren, ervaren zij plezier in hun werk.  Dit komt het functioneren van de organisatie als geheel ten goede. De organisatie floreert.

De praktijk is helaas weerbarstiger. Vaak spelen er zaken als onrust, onveiligheid, wantrouwen, ondermijning, weerstand. De energie verdwijnt als het ware. Het  ‘waarom’ hiervan is niet altijd even zichtbaar of helder. Onbewuste machten en krachten zijn aan het werk. Wat wél zichtbaar is zijn de symptomen zoals hoog ziekteverzuim, groot verloop, conflicten, samenwerkingsissues of productie- of klantverlies. De dieperliggende oorzaak, het oorspronkelijke probleem wordt echter niet altijd herkend.

Genoemde symptomen kunnen zich afspelen op elk niveau afzonderlijk, of binnen de gehele organisatie. Zo ook de onbewuste krachten en machten. Dan is het zaak om op organisatieniveau te kijken wat er op dieper liggend niveau speelt.

Vraagstukken op organisatieniveau kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op:

    • cultuur
    • structuur
    • leiderschap
    • samenwerking
    • veranderingsbereidheid
Samen met u brengen wij uw vraag / probleem in kaart en maken wij een ontwikkelingstraject op maat, waarin we de huidige stand van zaken verhelderen, het gewenste resultaat concretiseren en zetten we samen de koers uit.